• Socialt partnerskab

Styrkelse af partnerskab netværk

 

Projektet ”Styrkelse af partnerskab netværk i Mongoliet” er en ny fase af projektet ”Styrkelse af socialt partnerskab netværk i Mongoliet”. Projektet vil fortsat arbejde for at mobilisere de lokale grupper i 7 lokalområder. Det  er finansielt støttet af Danida gennem CISU (Civilsamfund i Udvikling, det tidligere Projektrådgivningen). CISU er en sammenslutning af 260 danske foreninger, som arbejder med udviklingsopgaver i ulandene. CISU administrerer den såkaldte Projektpulje på vegne af Danida.

Projektet skal løbe over 4 år i perioden 1.9.2012 – 1.9.2016 og er støttet med 4,9 mio. kr. fra CISU og 200.000 kr. fra Dansk Mongolsk Selskab. Projektets langsigtede formål er

fattigdomsbekæmpelse gennem mobilisering af lokalsamfundene i Mongoliet.

Projektets kortsigtede mål er:

1. Ved afslutningen af projektet er 1.400 familier blevet i stand til at arbejde kollektivt og forbedre deres levevilkår ved aktivt at skabe netværk.

2. Ved afslutningen af projektet leverer 70 lokale business udviklingsgrupper samt en NTS Kreditforening finansielle tjenester til 1.400 familier, der ikke kan opnå sådanne tjenester fra almindelige finansielle institutioner.

3. Ved udgangen af projektets afslutning er NTS’ 7 lokalafdelinger velkendte i projektområderne og har fået ekspertise i at varetage medlemmernes interesser og rettigheder over for den lokale regering.

 

Projektets baggrund

Projektet er fase 2 af projektet ”Styrkelse af socialt partnerskab netværk i Mongoliet”, som blev gennemført i årene 2007-2012. Det tidligere projekt har styrket de lokale organisationer i 5 lokalsamfund og har arbejdet for at styrke fattige gennem etablering af selvhjælpsgrupper. Der er valgt at arbejde med problemer relateret til fattige, men initiativrige borgere, der er motiverede til at løse deres egne problemer og komme ud af fattigdom og bidrage til udviklingen af deres lokalsamfund. Årsagen til marginalisering og fattigdom er manglende tradition for deltagelse i civilsamfundsorganisationer og manglende økonomisk støtte til initiativrige, men fattige borgere. Det er derfor nødvendigt at udvikle den private sektor, skabe flere arbejdspladser og øge den lokale økonomiske vækst. Derfor har vi valgt at fortsætte med at støtte de fattige, men initiativrige borgere, der er motiverede til at hjælpe sig selv og andre til at komme ud af fattigdom.

På den anden side er det også vigtigt, at den enkelte har viden om mulighederne for organisering med henblik på effektive og varige løsninger.  Organisering handler her om business, spare- og lånegrupper og organisering og deltagelse i lokalsamfundsbaserede frivillige initiativer eller i andre civilsamfundsorganisationer. Det handler også om at kende egne muligheder og rettigheder som forbruger af finansielle tjenesteydelser eller andre tjenester, både offentlige og private.

 

Projektets målgrupper

Projektets primære målgruppe er 1.400 fattige familier med lidt indkomst fra en lille virksomhed, der typisk involverer familie eller naboer og venner.

Familierne er repræsenteret af enkelte familiemedlemmer, der deltager i de såkaldte business udviklingsgrupper, som før i tiden blev kaldt for selvhjælpsgrupper. Repræsentanten er forpligtet til at overføre viden og erfaring til de øvrige medlemmer i familien. Vi regner desuden med, at de øvrige familiemedlemmer også vil have gavn af projektet ved at deltage i lokalt baserede frivillige initiativer, der bidrager til udvikling af lokalsamfundene. Derudover er det vores håb, at familierne som helhed vil være påvirket af projektet gennem forbedring af livsvilkår og øgede muligheder for at deltage i lokale beslutninger. Projektet vil omfatte 7.000 personer i de 1400 familier.

 

En del af denne målgruppe deltog også i projektets 1. fase. Selvom de gamle familier klarer sig bedre i dag, har de stadig stort behov for at konsolidere eller udvikle deres mikrovirksomheder.

De fleste af projektets deltagere er kvinder, som generelt er de mest økonomisk aktive og ansvarlige. Projektet vil således omfatte 700 nye og 700 gamle familier.

Projektet omfatter også den såkaldte sekundære målgruppe. De er medlemmer af Socialt Partnerskab Netværk (NTS), som består af frivillige, der ikke er støttemodtagere i det foreslåede projekt. De er det direkte link til den primære målgruppe og er iværksættere af projektet i lokalområderne (facilitatorer, bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer, lånegodkendelsesudvalget og lokale tilsyns- og monitoreringsgrupper). Deres kapacitet er allerede blevet styrket i det tidligere gennemførte projekt, men da omfanget af deres aktiviteter nu er udvidet, vil efteruddannelse være nødvendig. Den planlagte udvidelse af medlemsgrundlaget nødvendiggør også yderligere institutionel udvikling. De skal modtage uddannelse i organisatorisk arbejde, ledelse og finansiering, herunder principperne for låne- og sparegrupper og for etablering og støtte til sådanne grupper.

Projektet omfatter ligeledes den såkaldte eksterne og sekundære målgruppe. Denne gruppe, som består af repræsentanter fra de lokale forvaltninger, vil være konfronteret med de problemer, som de primære målgrupper oplever. Denne målgruppe vil blive sat i direkte kontakt med den primære målgruppe, og der vil blive foreslået metoder til at lette etableringen og driften af ​​ små virksomheder.

Projektet gennemføres i Bayanhongor, Dornogobi, Dundgobi, Orkhon, og Zavkhan aimags og i KhanUul og Nalaikh distrikter i Ulaanbaatar. Bayanhongor og Zavkhan aimag har ikke deltaget i projektets tidligere fase. 

 

Projektets start

Projektet startede i september 2012 med en række informationsmøder i lokalområderne, introduktionsworkshops og etablering af de lokale business udviklingsgrupper i de 7 lokalområder.

I forberedelsesfasen fik især de nytilkomne målgrupper introduktion til spare- og lånegrupper. I modsætning til projektets tidligere fase handler den nuværende projektfase mere om at spare op og låne til hinanden. Projektet vil på den måde opmuntre til at støtte opsparing. Men opsparing alene er ikke nok til at drive en virksomhed. Projektet vil derfor arbejde for at der bliver skabt små og mediumstore virksomheder, der ikke kun arbejder for overlevelse, men også for at producere mere værdi og beskæftigelse. Det indebærer, at målgrupperne bliver dygtigere til at organisere sig, sætte realistiske mål og modtage et passende lån og virksomhedsrådgivning. Når grupperne i løbet af et år har formået at spare minimum 1/3 af det samlede lånebehov, vil disse blive yderligere vurderet af virksomhedsrådgivere med henblik på ansøgning af de resterende 2/3 af lånet fra Dansk Mongolsk Selskab, lokalregeringen og den etablerede kreditforening. Projektet arbejder på at etablere en kreditforening i projektets andet år.  Et af kravene for at komme med i betragtning som låntager er, at de potentielle lånemodtagere har gennemgået de obligatoriske kurser i virksomhedsudvikling og har deltaget i den mentorordning, som projektet arbejder for at få etableret i lokalområderne i samarbejde med relevante myndigheder og lokale eksperter.